Realizacje

2016

 

 • Projekt CARLIMENT: pozyskiwanie kapitału, zarządzanie projektem i upowszechnianie wyników,
 • Profilowane działania marketingowe technologii wytwarzania materiałów budowlanych na bogate rynki zachodnioeuropejskie (EU13).

 

2015

 

 • Ocena wpływu sorbentów rtęci na właściwości popiołów lotnych z różnych stref elektrofiltrów,
 • Porównanie wpływu zastosowanych domieszek powierzchniowo czynnych na uziarnienie oraz właściwości cementów portlandzkich CEM I 42,5R.

 

2014

 

 • Wapno pokarbidowe jako lepiszcze przyprodukcji pelletów słomianych,
 • Dostosowanie technologii składowania pokarbidowego wapna odpadowego.

 

2013

 

 • Popiół lotny ze spalania w kotle fluidalnym jako składnik receptur betonu towarowego,
 • Ocena surowców mineralnych jako materiału do zastosowania w technologii produkcji nasypów kolejowych.

 

2012


 • Popiół lotny konwnecjonalny ze współspalania do podbudów drogowych i stabilizacji gruntów.

 

2011

 

 • Zagospodarowanie zeolitów naturalnych z pokładów w Republice Kosowa w przemyśle w Europie centralnowschodniej,
 • Doradztwo w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) jako warstw konstrukcyjnych autostrady,
 • Nowatorskie podejście w zakresie zastosowania materiałów odpadowych jako składnika cementowego namiaru surowcowego.

 

2010

 • Gezy wapienne jako kompleksowy pucolanowo-wapienny do produkcji cementów typu CEM II/L, CEM II/M i CEM V,
 • Zastosowanie ubocznych produktów spalania z kotłów fluidalnych jako składników betonów wysokowartościowych (BWW),
 • Wykorzystanie dennych odpadów fluidalnych w roli regulatorów czasu wiązania cementu.

 

2009

 • Ocena aktywności pucolanowej różnego rodzaju materiałów pucolanowych przy pomocy analizy termicznej (DTA/TG),
 • Porównawcza ocena wpływu różnych dodatków powierzchniowo czynnych na mielność i własności użytkowe cementów.

 

2008

 • Badanie aktywności pucolanowej konwencjonalnych popiołów lotnych pochodzących z różnych elektrowni i elektrociepłowni,
 • Znaczenie pucolan dla technologii materiałów wiążących u progu XXI wieku.

 

2007

 • Określenie własności ubocznych produktów spalania pochodzących z EC II Zakładów Azotowych w Tarnowie i zdeponowanych na składowisku Czajki II,
 • Określenie wpływu dodatków powierzchniowo-czynnych na stopień rozdrobnienia oraz własności cementów produkowanych w Cementowni Górażdże.

 

2006

 • Badania wpływu pyłów piecowych pochodzących z elektrofiltrów Grupy Ożarów S.A. oraz Cementowni „Rejowiec" S.A. na własności cementu typu CEM I,
 • Badania wpływu stopnia rozdrobnienia i zastosowanej receptury na własności cementów typu CEM II/B-M i CEM V/A,
 • Określenie wpływu ilości i rodzaju zastosowanych dodatków powierzchniowo-czynnych na własności cementów typu CEM II/B-S produkowanych w Cementowni Górażdże,
 • Uboczne produkty spalania otrzymywane w procesie spalania węgla w złożu fluidalnym i możliwości ich racjonalnego wykorzystania.

 

2005

 • Badania wpływu ilości dodatku granulowanego żużla wielkopiecowego i wielkości powierzchni właściwej na własności cementów hutniczych CEM III/A,
 • Badania wpływu stopnia zmielenia i zastosowanych dodatków powierzchniowo-czynnych na własności cementów typu CEM II/B-S i CEM II/B-M,
 • Optymalizacja składów cementów typu CEM V/B w warunkach Górażdże Cement S.A.,
 • Badania mikroskopowe cementów produkowanych w Górażdże Cement S.A..

 

2004

 • Badania wpływu dodatku popiołu fluidalnego z Elektrowni „Turów" na własności cementu,
 • Badania kruszyw z Kopalni Wapienia „Podgrodzie",
 • Wybór technologii prażenia gipsu dla Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd".

 

2003

 • Określenie własności pyłu krzemionkowego z hałdy Huty „Łaziska" pod kątem obowiązującej Normy Europejskiej EN 13263 i ocena pyłu krzemionkowego jako dodatku do cementu w świetle literatury światowej,
 • Badanie wpływu różnych ilościowo dodatków pyłu krzemionkowego na własności cementu i ocena możliwości uzyskania cementu portlandzkiego krzemionkowego CEM II/A-D klasy 52,5 R w warunkach Górażdże Cement S.A..

 

2002

 • Określenie przydatności dennych odpadów fluidalnych z Elektrowni Siersza jako regulatorów czasu wiązania cementu,
 • Ocena zasobów dodatków siarczanowych w Polsce dla potrzeb przemysłu cementowego,
 • Badania cementów CEM II/B-V z dodatkami dennych odpadów fluidalnych,
 • Badania monitorujące własności ubocznych produktów spalania z kotłów fluidalnych Elektrowni „Turów" S.A..

 

2001

 • Analiza przyczyn spadku wytrzymałości cementów CEM II/B-SV w czasie ich magazynowania w silosach,
 • Analiza własności fizyko-chemicznych dennych odpadów fluidalnych z Elektrowni „Jaworzno II" oraz ocena ich przydatności jako dodatku regulującego czas wiązania w cementach typu CEM II/B-V.

 

2000

 • Badanie własności fizykochemicznych popiołów fluidalnych z E.C. „Katowice" oraz ocena ich przydatności jako dodatku do cementu,
 • Możliwości wykorzystania spoiw specjalnych i materiałów mineralnych w górnictwie podziemnym.

 

1999

 • Technologiczny projekt wytwarzania spoiw siarczanowych na bazie desulfogipsu w warunkach PPUiH „Prevar" w Skawinie,
 • Określenie w skali krajowej rynku popiołów fluidalnych.

 

1998

 • Określenie przyczyn i mechanizmów zbrylania się cementów produkowanych przez Cementownię „Małogoszcz" S.A. oraz wskazanie działań mających na celu zapobieganie temu zjawisku,
 • Odpady z odsiarczania spalin i chemigipsy jako potencjalna baza surowców siarczanowych dla ZCW „Górażdże",
 • Badania fizyko-chemiczne wybranych odpadowych surowców siarczanowych oraz określenie wpływu ich dodatków na własności cementów „Górażdże".

 

1997

 • Zmiany składu fazowego gipsów naturalnego i syntetycznego stosowanych jako regulatory czasu wiązania cementu przy ich wygrzewaniu w temperaturach 70-110° C oraz wpływ tych zmian na własności cementu.

 

1996

 • Badanie spiekalności mąki surowcowej „Górażdże” korygowanej mikrokrzemionką z Huty Łaziska.


[ polski ] [ english ]
BRANŻA CEMENTOWA w Polsce EKOLOGIA w trosce o środowisko HISTORIA 150 lat tradycji